fbpx

Algemene voorwaarden

Havenums

Algemene Voorwaarden van:

TBB Totaal t.h.o.d.n.Havenums, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 56847831, gevestigd aan de L. Von Bönninghausenstraat 26, 7651 AB Tubbergen. TBB Totaal en Havenums hanteren dezelfde Algemene Voorwaarden. Beide hierna te noemen: Opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op onze website www.tbbtotaal.nl en www.havenums.nl

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle offertes, verkoop, montage en andere overeenkomsten met en verleende opdrachten aan Opdrachtnemer, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

1.2 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

1.3 Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Opdrachtnemer, latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverbindend blijken te zijn, bijvoorbeeld wegens vernietiging of gebleken nietigheid, zullen de overige bepalingen onverminderd in stand blijven. Partijen zullen in dat geval in gezamenlijk overleg een nieuwe bepaling of bepalingen formuleren die naar inhoud, aard en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de onverbindende bepaling of bepalingen.

 

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders aangegeven.

2.2.a. De prijzen in de genoemde aanbiedingen , advertenties en/of offertes zijn, indien de Opdrachtgever een consument; inclusief BTW, overige heffingen van overheidswege opgelegd en vrachtkosten. Partijen kunnen hiervan afwijken indien deze kosten, heffingen of verhogingen vooraf niet redelijkerwijs kunnen worden berekend. In dat geval zal de Opdrachtnemer een redelijke indicatieve inschatting maken van deze kosten.

2.3 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en prijzen van de door Opdrachtnemer op de website, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn met zorg opgesteld. De afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en hebben slechts tot doel om algemene informatie te geven over de producten en diensten die de Opdrachtnemer aanbiedt. Het doel van deze  afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties is dan ook niet om in specifieke situaties te informeren of voor een specifieke Opdrachtgever. Producten kunnen bijvoorbeeld in een andere ruimte of met een andere lichtinval anders ogen dan in is te zien op de afbeeldingen, tekeningen, modellen of specificaties. De prijzen van de producten zijn bovendien afhankelijk van door de Opdrachtnemer gewenste specifieke wensen. De Opdrachtnemer kan daarom geen rechten ontlenen aan deze afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en prijzen.

2.4a. Op alle informatie en beeldmateriaal van de Opdrachtnemer, waaronder beeldmateriaal en informatie in catalogi, op de website, circulaires of anderszins aangeboden producten, rust het intellectueel eigendomsrecht van de Opdrachtnemer. Gebruik hiervan zonder toestemming van de Opdrachtgever is niet toegestaan. Toestemming voor gebruik moet schriftelijk worden verstrekt.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende offerte van de Opdrachtnemer schriftelijk te accorderen.

2.7 Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigd Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 3: Annulering en opzeggen van de overeenkomst

3.1 Voor zover de bepalingen inzake de overeenkomst op afstand van toepassing zijn, komt Opdrachtgever geen herroepings- of ontbindingsrecht in de zin van 6:230o BW toe, tenzij schriftelijk anders is vermeld door de Opdrachtnemer (zie lid 3).  De producten van de Opdrachtnemer betreffen namelijk producten die volgens de door Opdrachtgever opgegeven specificaties, wensen en gemaakte keuzes zijn vervaardigd, welke producten specifiek voor Opdrachtgever bestemd zijn en welke producten Opdrachtnemer niet meer voor andere toepassingen kan gebruiken.

3.2 Producten zijn producten die speciaal worden besteld voor de Opdrachtgever, dan wel producten die op verzoek van de Opdrachtgever op verzoek wordt gemaakt (maatwerk). Klantspecifieke bestellingen kunnen niet worden herroepen of ontbonden . Bij annulering zal conform de orderbevestiging het volledige factuurbedrag zijn verschuldigd. Op dergelijke specifieke aankopen is derhalve de annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode niet van toepassing (art. 6:230p BW).

3.3 Indien de Opdrachtgever consument is en slechts bij producten, die op de offerte als niet- klantspecifiek zijn aangemerkt, geldt het herroepings- of ontbindingsrecht in de zin van 6:230o BW. Op dergelijke niet- klantspecifieke aankopen is derhalve de annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode van toepassing. Indien de Opdrachtgever die consument de koop wil herroepen of ontbinden, dient de Opdrachtgever, uiterlijk 14 dagen na de dag van de levering zoals aangeduid in artikel 5, dit uitdrukkelijk schriftelijk te melden aan de Opdrachtnemer.  Na de schriftelijke herroeping of ontbinding dient de Opdrachtnemer de geleverde producten binnen 14 dagen vanaf de dag van de schriftelijke melding te retourneren aan de Opdrachtnemer. De kosten van het retourneren worden betaald door de Opdrachtgever.

3.4 Indien Opdrachtnemer schriftelijk akkoord is gegaan met een retourzending, kunnen de door Opdrachtnemer geleverde producten niet worden teruggenomen of geruild, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren.

 

Artikel 4: Meerwerk

4.1 Indien er meerwerk ontstaat doordat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn of indien de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer onjuiste informatie heeft verschaft welke voor de prijsbepaling van belang is, o.a. doordat opgegeven maten niet juist blijken of omdat zich in de werkruimte obstakels bevinden waardoor aanpassingen en/of extra uren nodig zijn, zal dit meerwerk geschieden voor rekening van Opdrachtgever en zal dit aan hem afzonderlijk worden gefactureerd.

4.2 Indien Opdrachtnemer op grond van de in lid 1 genoemde omstandigheden overige extra kosten heeft, zijn deze lasten ook voor rekening van de Opdrachtgever en zal aan hem afzonderlijk worden gefactureerd.

 

Artikel 5: Levering

5.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen af fabriek of magazijn. De kosten van transport en het risico van transport zijn voor de Opdrachtgever, tenzij anders is bepaald.

5.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

5.3 De door Opdrachtnemer aangegeven termijn voor levering zijn indicatief zodat aan overschrijding van die termijn de Opdrachtgever noch het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden, noch het recht kan ontlenen schadevergoeding te eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

5.4 Opdrachtgever verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

5.5 Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Opdrachtnemer dat de producten ter beschikking van Opdrachtgever staan.
5.6 Tenzij de Opdrachtgever een consument is, dient de Opdrachtgever eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de (af)levering aanwezig zijn of redelijkerwijs zijn waar te nemen, op de afleveringspakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. Opdrachtgever dient hiervan binnen 24 uur na (af)levering melding te maken bij de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5.7 Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering of voor een succesvolle levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de te leveren producten gaat niet eerder over op de Opdrachtgever dan nadat al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van Opdrachtnemer aan deze verschuldigd is, heeft voldaan. Na levering komen de producten desalniettemin voor risico van de Opdrachtgever ongeacht de tenietgaan of achteruitgang van de zaak, tenzij dit tenietgaan of achteruitgaan de Opdrachtnemer redelijkerwijs kan worden toegerekend.

6.2 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd de producten op kosten van Opdrachtgever terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De hierdoor opgekomen schade komt (w.o. waardevermindering) voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot uitvoering van de verplichtingen. Er bestaat alsdan geen recht op vergoeding van de schade van Opdrachtgever

7.2 Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid, gelegen buiten de wil van Opdrachtnemer de levering of de prestatie belemmert of onmogelijke maakt, waaronder – maar niet uitsluitend –  wordt gerekend: natuurrampen, (burger)oorlogen, gewapende opstanden, terroristische dreigingen en aanslagen, effecten van het gebruik van nucleaire-, chemische- of biologische wapens of een dreiging van het gebruik van dergelijke wapens, protesten, plunderingen en eventuele overheidsmaatregelen hierop, branden, lekkages, ontploffingen en ongevallen van buitenaf of op de werkvloer, mechanische storingen, transportvertragingen en een niet tijdige leveringen door derden, stakingen bij de Opdrachtnemer alsook bij leveranciers, afnemers of andere stakingen die redelijkerwijs de dienstverlening aan de Opdrachtnemer verstoren (bijvoorbeeld het door stakers blokkeren van een weg), import- of exportverboden, door overheden opgelegde sanctiemaatregelen, het tijdelijk stoppen van de elektriciteits- water- gas en internettoevoer bij de Opdrachtnemer en haar leveranciers en afnemers tenzij dit redelijkerwijs aan de Opdrachtnemer is te wijten, bankstoringen, vertraagde afhandeling van betalingen door een bank, verstoringen van het (digitale) betalingsverkeer, monetair beleid door (centrale)banken of overheden, storingen of inbraak in de computersystemen van de Opdrachtnemer of een leverancier van de Opdrachtnemer of het faillissement van een leverancier van de Opdrachtnemer.

7.3 Bij tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering op te schorten. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever informeren aangaande de overmacht. Duurt deze overmacht langer dan zes weken, dan kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 8: Klachten

8.1 Alle klachten, anders dan hetgeen bepaald in artikel 5.6, met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Opdrachtnemer serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn omschreven. Indien niet tijdig, waarbij tijdig eveneens is het indienen van een klacht binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, kan dit tot gevolg hebben dat Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

8.1.a De klachttermijn zoals bedoeld in artikel 8.1 is indien de Opdrachtgever een consument is twee maanden.

8.2 Wordt een reclame gegrond bevonden, dan dient Opdrachtnemer een redelijke termijn te worden gegeven om de nodige voorzieningen te treffen  om het ontbrekende alsnog af te leveren, om het afgeleverde te herstellen of om de afgeleverde zaak te herstellen.

8.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

 

Artikel 9: Garantie
9.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst. Bijvoorbeeld door te voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Opdrachtnemer verleent voor de door haar geleverde producten dezelfde garanties als door haar leveranciers wordt gegeven. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen.

9.3 De garantie houdt in dat een zaak die materiaal en/of constructiefouten vertoont, naar keuze van Opdrachtnemer gratis wordt hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaak in zijn geheel wordt vervangen. Een Aldus vervangen zaak dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van Opdrachtnemer en dient onverwijld aan Opdrachtnemer te worden overhandigd.

9.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik;

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;

– gebreken aan of ongeschiktheid van goederen of zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

9.5 De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

 

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturering zal terstond na de levering van goederen of diensten plaats vinden.

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij het aangaan van een overeenkomst vooruitbetaling te verlangen. Leveringen onder vooruitbetaling komen pas in aanmerking voor verzending na ontvangst van het volledige openstaande bedrag.

10.3 Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om te reclameren. De bewijslast van de tijdige indiening van de reclamatie rust op Opdrachtgever.

10.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.

10.5 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van (een van) zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten (inclusief incassokosten) ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte voor rekening van Opdrachtgever.

10.5a Indien de Opdrachtgever een consument is komen de redelijke kosten (inclusief incassokosten) ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte voor rekening van Opdrachtgever tot en met een bedrag zoals is bepaald in een dwingende wetsbepaling.

10.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Indien door Opdrachtnemer geleverde producten gebrekkig of niet-conform zijn, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder ‘Garantie’ is geregeld.

11.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, verlies van opdrachten, schade aan het imago.

11.3 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld indien de Opdrachtnemer zelf niet aansprakelijk zou zijn geweest indien de Opdrachtnemer deze schade zelf zou hebben veroorzaakt. Aansprakelijkheidsbeperkingen op grond van artikel 11 gelden tevens voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, zoals de maten, en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de dienstverlening niet iets anders voortvloeit. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.4 Behoudens grove nalatigheid van de directie van de Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/koper tot een bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de prijs. Aan Opdrachtgever zal nimmer een hogere schadevergoeding kunnen worden toegerekend dan de overeengekomen prijs van het geleverde, waarop de tekortkoming betrekking heeft.

11.5 De Opdrachtgever die geen consument is vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, tenzij deze aanspraken het direct gevolg zijn van grove nalatigheid van Opdrachtnemer en Opdrachtgever geen verwijt treft.

11.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor goederen geleverd door derde partijen of schade veroorzaakt door derde partijen indien deze partijen door de Opdrachtgever of een andere partij dan de Opdrachtnemer zijn aangedragen of ingeschakeld.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Almelo. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever voor te leggen.